Verhoging van de pensioenen

Het verlenen van een toeslag hangt af van de dekkingsgraad van het fonds. Het is daarom nooit zeker dat er een toeslag verleend kan worden. De verstrekking van de toeslag in het jaar 2017 vormde een uitzondering op deze regel. Deze toeslag was een direct gevolg van een bijzondere situatie, meer specifiek, de overgang naar het OFP. Voor 2018 is bij het bepalen van de mogelijkheden het reglement gevolgd.

De ontwikkeling van de dekkingsgraad
Het pensioenvermogen aan het begin van 2018 bedroeg € 225,7 miljoen en aan het eind van het jaar € 215,0 miljoen. De dekkingsgraad bedroeg aan het begin 102,9%. Het pensioenvermogen wordt voor 40% belegd in zakelijke waarden (aandelen bijvoorbeeld) en voor 60% in vastrentende waarden (met name obligaties). Met de vastrentende portefeuille streven we ernaar de consequentie van rentewijzigingen op de technische voorziening uit te schakelen, waardoor het risico van zulke rentewijzigingen wordt beperkt. In 2018 wijzigde de rente nauwelijks. Gezien de extreem lage rente was het rendement op vastrentende waarden dan ook beperkt.

De zakelijke waarden deden het goed tot het einde van het 3e kwartaal. De dekkingsgraad liep daarmee op tot 105,6%. Helaas zette deze trend zich niet voort in het 4e kwartaal. In totaal werd in 2018 een verlies op zakelijke waarden geleden van € 7,3 miljoen. Aan het eind van het jaar resteerde daardoor een dekkingsgraad van 101%.

Verhoging van de pensioenen: 0,11%
De dekkingsgraad is daarmee wel boven de 100% gebleven. Daarop volgt dan een indexatie gelijk aan een evenredig deel (want lager dan 120% geëindigd) van de gerealiseerde inflatie (consumenten prijsindex). Deze inflatie is vastgesteld op 2,19%. De toeslag die wij onze (gewezen) deelnemers per 1 juni 2018 toekennen, komt daarmee op 0,11%. Uw pensioen is per 1 juni 2019 met 0,11% verhoogd.

Lees het jaarverslag 2018