Nieuwe regels gegevens uitwisselen

In het kader van internationale gegevensuitwisseling tussen landen, moet het GE European Pension Fund elk jaar op 31 maart een aangifte met enkele gegevens indienen bij de Belgische belastingdienst om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen overeenkomstig artikel 181/1 van het Koninklijk Besluit WIB/92.

De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot wat strikt noodzakelijk is in verband met het hierboven vermelde doel. En het geldt omdat het noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan het fonds is onderworpen, wegens Artikel 6 (1) (c), van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking.