Het pensioenfonds

Het GE European Pensionfund OFP (hierna: het OPF) kent een Raad van Bestuur, Comité van Dagelijks Bestuur, Financieringscomité en een Beleggingscomité. Het Artesia Sectie Comité maakt hiervan ook deel uit. De pensioenregeling wordt beheerd door het GE European Pensionfund OFP binnen de Artesia Sectie.

Organisatie

Bescherming persoonsgegevens
Alle bepalingen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, worden beheerst door de Europese verordening 2016/679 met betrekking tot de bescherming van natuurlijke personen ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de vrije circulatie van deze gegevens (GDPR). Het GE European Pension Fund (OFP) en de bijdragende ondernemingen zullen het volgende waarborgen:
  • de GDPR na te leven en op te treden als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken;
  • om hun rechten en plichten onder de GDPR vast te leggen in de beheersovereenkomst;
  • om de betrokkenen de wettelijke vereiste informatie onder de GDPR te bezorgen (privacyverklaringen);
  • de passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om onwettige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen;

Alle rechten en plichten onder de GDPR zijn opgenomen in het door het OFP goedgekeurde privacybeleid dat op verzoek kan worden verstrekt.

Taxonomieverordening
In de Taxonomieverordening staat of een economische activiteit duurzaam is of niet. Op basis van deze verordening geven pensioenfondsen vanaf 1 januari 2022 aan of zij ecologisch duurzaam beleggen. De taxonomieverordening hangt dus nauw samen met de SFDR. Voor onze pensioenregeling geldt dat de onderliggende beleggingen van dit financiële product geen rekening houden met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.